UE Grants

Agro-Mach Sp. z o.o. implements the project entitled

Increase of innovation and competitiveness in Agro-Mach Sp. z o.o. by introducing innovative methods of grain processing and storage

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie. Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

More about project